Máte dotaz?

728 334 177

Po-Pá 8:00 - 17:00

Máte dotaz?

728 334 177

Po-Pá 8:00 - 17:00

Máte dotaz?
728 334 177

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) jsou platné pro všechny obchodní transakce uzavřené mezi společností Gold Industries s.r.o. jako prodávajícím (dále „prodávající“) a kupujícím. VOP detailně specifikují práva a povinnosti prodávajícího, což je firma Gold Industrie s.r.o. se sídlem na adrese Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 05622981, zapsaná v obchodním rejstříku v oddílu C 68536/KSOS u rejstříkového soudu v Ostravě, a kupujícího (zákazníka nebo spotřebitele).

Smluvní strany mají právo měnit, vylučovat nebo doplňovat některá ustanovení těchto VOP pouze písemnou dohodou obou stran (zejména v kupní smlouvě), přičemž ostatní ustanovení VOP zůstávají v platnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, pak jsou vztahy řízeny neupravenými obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, platí neupravené obchodní podmínky občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).

Recenze zboží publikované na internetových stránkách prodávajícího jsou názory kupujících, kteří skutečně výrobek nebo službu zakoupili či využili. Gold Industries s.r.o. umožňuje přidávání spotřebitelských recenzí pouze v případě zakoupení zboží nebo služby, čímž zajišťuje pravdivost a relevanci spotřebitelských hodnocení.

Definice pojmů

Pro účely těchto VOP se kupní smlouvou rozumí dohoda, na jejímž základě se společnost Gold Industries s.r.o. zavazuje dodat kupujícímu sjednané zboží a přenést na něj vlastnická práva. Kupující se na oplátku zavazuje převzít zboží a uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

V případě, že je kupujícím spotřebitel, lze návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) považovat:

Umístění nabízeného zboží na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím pomocí tlačítka "Odeslat objednávku" a přijetím objednávky prodávajícím, což je následně potvrzeno informativním e-mailem.
Vybrání nabízeného zboží v provozovně prodávajícího. Prodávající potvrdí výběr zboží kupujícímu informativním e-mailem.
Uzavřená smlouva, včetně dohodnuté ceny, může být změněna nebo zrušena pouze na základě vzájemné dohody nebo zákonných důvodů.

V případě, že kupující není spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupujícího (potvrzení objednávky).

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a souhlasí s nimi. Kupující je dostatečným způsobem informován o těchto podmínkách před provedením objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdrží veškeré potřebné podklady pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.), a je povinen si tyto podklady vyžádat od kupujícího co nejrychleji. Lhůta je pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v případě, že zboží již není dostupné nebo se výrazně změnila jeho cena. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena.

Prodávající má také právo provádět drobné úpravy technického charakteru na zboží i po uzavření kupní smlouvy, pokud to nemá vliv na výsledný vzhled a funkčnost zboží.

Upozorňujeme, že výrobní lhůty zboží uvedené na internetových stránkách jsou pouze informativní a mohou se lišit v závislosti na aktuálních výrobních kapacitách a dostupnosti materiálu prodávajícího. Prodávající je schopen určit závaznou výrobní lhůtu až při zadání objednaného zboží do výroby po obdržení zálohy od kupujícího.

Nákresy, váha a rozměry výrobků jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

Práva spotřebitele nelze vztahovat na dárky poskytované úplně zdarma. Tato zboží jsou v souladu s podmínkami darovací smlouvy a odpovídají veškerým normám stanoveným platnou legislativou České republiky.

Práva týkající se vadného plnění

Kupující je povinen provést osobní a bezprostřední kontrolu dodaného zboží ihned po jeho převzetí. Během této kontroly by měl zjišťovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození způsobené přepravou. Zjištěné vady je nutné zaznamenat na dodacím listu a nechat je potvrdit dopravcem, jinak nebudou uznány. Pokud se vady objeví až po rozbalení zboží, měl by kupující neprodleně, a nejpozději do dvou dnů, informovat prodávajícího. Tato oznámení mohou být provedena písemně (včetně e-mailu) nebo osobně (v provozovně prodávajícího), ideálně s přiloženou fotodokumentací.

Práva a povinnosti týkající se vadného plnění jsou podřízeny příslušným obecně závazným právním předpisům, zejména ustanovením § 1765, § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající nese odpovědnost za to, že zboží nemá žádné vady při jeho převzetí. Zvláště odpovídá za to, že v době převzetí:

má zboží vlastnosti, které byly dohodnuty mezi stranami, a v nepřítomnosti dohody, vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující mohl rozumně očekávat na základě povahy zboží a na základě poskytnutých informací,
zboží je vhodné pro účel, který byl prodávajícím udán, nebo který by mohl být běžně očekáván při užívání zboží daného druhu,
zboží odpovídá kvalitou nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byly kvalita nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
zboží splňuje požadavky právních předpisů.
Spotřebitel má právo na odstranění vady nebo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V případě odstranitelné vady, která se projeví opakovaně nebo větším počtem vad, má spotřebitel také právo na výměnu součásti. Pokud však vzhledem k povaze vady není přiměřené požadovat nové zboží nebo výměnu součásti, může od smlouvy odstoupit. Má také právo na bezplatné odstranění vady.

Kupující nemá právo na reklamaci zboží, pokud:

věděl o vadě před jeho převzetím,
cena byla snížena kvůli vadě,
vada byla způsobena kupujícím,
vada vznikla nesprávným skladováním nebo údržbou,
vada byla způsobena mechanickým poškozením,
vada vznikla vnější událostí mimo vliv prodávajícího,
jedná se o běžné opotřebení, ne vadu,
užitné i estetické hodnoty zboží byly vyčerpány nedbalým užíváním,
jde o přirozené vlastnosti přírodních materiálů nebo textilií,
vada se neprojeví po důkladném odborném přezkoumání.
Kupující přebírá odpovědnost za změnu okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva

V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku prodávající vám tímto poskytuje informace o právu odstoupit od smlouvy, jak je stanoveno nařízením vlády č. 363/2013 Sb., v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků na dálku.

Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), máte jako spotřebitel podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že smlouvou bylo sjednáno dodání několika druhů zboží nebo více dodávek, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky). Jestliže se rozhodnete odstoupit od smlouvy během této 14denní lhůty, kontaktujte nás a písemně sdělte, že odstupujete od smlouvy, uveďte číslo dodacího listu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Můžete využít Kontaktní formulář, který poskytujeme a který je součástí těchto obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od smlouvy můžete zaslat na adresu našeho podniku nebo na e-mailovou adresu info@zlatedrevo.cz.

V případě, že odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám peněžní prostředky, které jsme od vás obdrželi (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku vašeho zvoleného způsobu dodání zboží), do 14 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy. Vratku provedeme na váš bankovní účet, nebo jiný způsob, který s vámi budeme dohodnuti a který pro vás nebude spojen s dalšími náklady. Vyčkáme-li s vrácením peněz do okamžiku, kdy nám zboží bude vráceno.

Je důležité poznamenat, že ustanovení o 14denní lhůtě na odstoupení od smlouvy není zaměřeno na bezplatné zapůjčení zboží. Pokud využijete práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, máte povinnost nám do 14 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy vrátit vše, co jste na základě kupní smlouvy obdrželi. V případě, že to již není možné (např. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno), musíte nám poskytnout finanční náhradu jako protihodnotu za ztrátu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží pouze částečně poškozeno, můžeme uplatnit právo na náhradu škody a odečíst si ji od vrácené kupní ceny. V takovém případě jsme povinni prokázat vzniklou škodu. Vrátíme vám pouze sníženou kupní cenu, kterou si vyčteme zpětně.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v těchto případech:

je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, prodejního dokladu, příslušenství atd.),

jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž,

je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí nebo úpravou, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání spotřebitele nebo jeho agenta (např. architekt); příkladem by mohl být výrobek s vybraným zakázkovým čalouněním nebo výrobek s volitelným barevným odstínem dřeva, popřípadě jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky uvedené na internetových stránkách, u nichž je uvedena doba dodání více jak 3 týdny. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků spotřebitele nebo pro jeho osobu,

jedná-li se o opravu nebo údržbu provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

jedná-li se o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Tento produkt již není na skladě“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů Krajský soud v Ostravě. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených.

Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Pokud se některé ustanovení Obchodních podmínek dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články Obchodních podmínek však zůstávají nedotčeny.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2024.

 

Děkujeme za důvěru

 

V případě reklamace, jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo námětů je Vám k dispozici náš zákaznický servis.