Máte dotaz?

728 334 177

Po-Pá 8:00 - 17:00

Máte dotaz?

728 334 177

Po-Pá 8:00 - 17:00

Máte dotaz?
728 334 177

Záruka a reklamace

Něco není v pořádku? Jsme tu pro vás. Kontaktujte nás, prosím, a my váš požadavek co nejdříve zpracujeme.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů
Tento formulář je chráněn službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajůSmluvní podmínky společnosti Google.

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti Gold Industries s.r.o., se sídlem na adrese Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 05622981 zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C 68536/KSOS Krajský soud v Ostravě, jako prodávající upravuje v souladu s obecně platnou právní úpravou zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZOS) a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) podmínky, rozsah a způsob uplatnění práv z vadného plnění při prodeji zboží kupujícímu (zákazníkovi, spotřebiteli).

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že předmět koupě (dále také „zboží“ nebo „věc“) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a dalším ujednaným vlastnostem. Dále je věc vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje, je kompletní a s pokyny pro užívání a údržbu, včetně případných instrukcí pro montáž nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Práva z vadného plnění

U veškerých dodávek zboží musí kupující osobně a bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned, nejpozději však do dvou dnů, oznámit prodávajícímu, a to písemně (postačí i e-mailem) nebo osobně (na provozovně prodávajícího), vždy ideálně s pořízenou fotodokumentací.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 5 let ode dne dodání zboží. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla instalace a užívání výrobků, v souladu s „Návodem na používání a záručními podmínkami“ vytvořeným prodávajícím.

Nároky kupujícího na odstranění vad zboží jsou stanoveny v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku České republiky.

Právo na odstranění vadného plnění nenáleží kupujícímu v následujících případech:

Kupující byl před převzetím zboží informován o existenci vady.
Vada byla patrná při převzetí zboží, a byla na ni sjednána odpovídající sleva z kupní ceny.
Kupující sám způsobil vadu na zakoupeném zboží.
Vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nedostatečnou údržbou ze strany kupujícího.
Mechanické poškození zboží je důsledkem neoprávněného zásahu kupujícího.
Vada vznikla v důsledku vnější události, na kterou prodávající nemá vliv.
Jedná se o přirozené opotřebení zboží způsobené jeho standardním užíváním, nikoli o vadu.
Užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem vyčerpány předčasným užíváním.
Přirozené vlastnosti přírodních materiálů, které nejsou v rozporu s povahou zboží, nejsou považovány za vadu (např. suky, dřeňové paprsky, světelné stínování a dýhování u dřevěných výrobků, přilnavost prachu a chloupků u textilních potahů, vlastnosti kůže, pozinkování atd.). Běžné odchylky v barevném nebo strukturálním provedení přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku v rámci tolerance, které se projeví až po důkladném odborném přezkoumání, nejsou považovány za vadu.
V případě vady na zboží má kupující právo požadovat buď dodání nového zboží nebo opravu vadného zboží. Toto právo není uplatnitelné v případech, kdy by odstranění vady bylo nemožné nebo nepřiměřeně nákladné ve srovnání s druhou možností. Prodávající má možnost odmítnout odstranění vady, pokud by to bylo nemožné nebo s ohledem na význam vady a hodnotu zboží nepřiměřeně nákladné.

Kupující má právo žádat buď o přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy v následujících situacích:

Prodávající odmítl odstranit vadu nebo nedokázal v daném časovém rámci vadu odstranit.
Vada se opakovaně projeví.
Vada představuje závažné porušení smlouvy.
Z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřeném čase nebo bez výrazných obtíží pro kupujícího.
Přiměřená sleva je stanovena jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a hodnotou vadné věci, kterou kupující obdržel.

Spotřebitel má právo uplatnit nárok z vadného plnění u spotřebního zboží do pěti let od převzetí.

Pokud se vada projeví v průběhu prvního roku od převzetí, považuje se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud povaha vady nevylučuje opak.

Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Kupující však nemá právo na záruku, pokud vada vznikla po přechodu rizika škody na věci na kupujícího v důsledku vnější události.

Kupující musí reklamovat vadu, která spadá pod záruku, v určené lhůtě stanovené délkou záruční doby.

Uplatnění nároků a vyřízení reklamací

Práva vyplývající z vadného plnění, zde označované jako "reklamace", jsou uplatnitelná u prodávajícího, u něhož byl výrobek zakoupen. K reklamaci je žádoucí přistoupit bez zbytečného odkladu a využít k tomu kontaktní formulář.

Prodávající má povinnost přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, kde lze reklamaci přijmout vzhledem k sortimentu prodávaných výrobků či poskytovaným službám, nebo též ve svém sídle.

Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby kupující dodržel platné hygienické požadavky na reklamovaný výrobek. Prodávající je také povinen poskytnout písemné potvrzení spotřebiteli, v němž specifikuje datum podání reklamace, její obsah, požadovaný způsob vyřízení a kontaktní údaje pro informace o průběhu reklamace.

Reklamace, včetně samotného odstranění vady, musí být vyřízena a spotřebitel musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace, s výjimkou případů, kdy se strany dohodnou na delší lhůtě.

V případě neúspěšného vyřízení reklamace v dané lhůtě má kupující možnost odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

Spotřebitel má právo uplatnit nároky z vadného plnění u spotřebního zboží do 5 let.

Projeví-li se vada během prvního roku od převzetí zboží, považuje se za existující již při převzetí, ledaže povaha vady naznačuje opak.

Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání věci kupujícímu. Kupující ztrácí nárok ze záruky, pokud vada vznikne po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího z vnější události.

Pokud je vada pokryta zárukou, kupující je povinen uplatnit svůj nárok ve stanovené lhůtě odpovídající délce záruční doby.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2024.

 

Děkujeme vám za důvěru.